Medisch Directeur | Ziekenhuis Oost-Limburg

All vacancies
22 December 2022

Medisch Directeur | Ziekenhuis Oost-Limburg

  • General Management
  • Limburg
  • Permanent Contract

 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is een ziekenhuisgroep die 2 ziekenhuizen uitbaat.  ZOL Genk is een supraregionaal topklinisch ziekenhuis dat zowel basiszorg als complexe zorg aanbiedt in Genk en Lanaken.  ZOL Maas en Kempen biedt basiszorg aan in Maaseik. Patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid staan bij ons centraal. ZOL biedt een geïntegreerde, inclusieve en persoonsgerichte gezondheidszorg aan op een professionele, hoogkwalitatieve en toegankelijke wijze. We organiseren en verbeteren onze zorg in nauwe samenwerking met alle (zorg)partners en zorgen voor efficiënte processen en informatie-uitwisseling. In ZOL zetten we in hoge mate in op groei, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Future Health is ons ZOL-platform waar klinische zorg de brug slaat met onderzoek, opleiding en ondernemerschap met het oog op de ontwikkeling en de toepassing van klinische zorginnovatie. 
 
In ZOL zorgen we bovenal voor onze patiënten maar zeker ook voor onze medewerkers en artsen. We vinden het belangrijk dat er maximale groeikansen worden gecreëerd en dat we ‘unieke talenten’ kunnen ontwikkelen. ZOL voert een in financieel opzicht gezond beleid om de missie en visie te kunnen blijven realiseren. Het nieuwe Masterplan geeft aan welke richting we als ZOL de komende 10 tot 15 jaar willen uitgaan om onze ambities waar te maken. Het plan behelst een toekomstvisie die noodzakelijk is om tegemoet te kunnen komen aan de steeds wijzigende verwachtingen en noden van onze patiënten, onze medewerkers en onze artsen.
 
Voor meer info verwijzen we naar www.zol.be.
 
Momenteel zijn we enthousiast en trefzeker op zoek naar onze nieuwe (m/v/x)
 
MEDISCH DIRECTEUR
 
 
1. Onze context
 
Als Medisch Directeur bent u verantwoordelijk voor de uitbouw en opvolging van het medisch beleid van het Ziekenhuis Oost-Limburg AV, zowel voor ZOL Genk als ZOL Maas en Kempen, en bij uitbreiding samen met uw collega van onze netwerkpartners,  van het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg ten voordele van de patiënten uit de ruime regio. U zet de strategische lijnen mee uit, geeft sturing aan ons beleid en heeft de nodige interne en externe contacten om vanuit uw rol aan dit strategisch beleid vorm en kansen te geven.
 
 
Onverminderd de wettelijke bevoegdheden rapporteert u als Medisch Directeur functioneel aan de Algemeen Directeur en strategisch aan de Algemeen Directeur en aan de Raad van Bestuur. Samen met de andere directieleden maakt u deel uit van het Directiecomité.
 
Als Medisch Directeur werkt u nauw samen met onze Medische Diensthoofden en onze Geneesheer-Coördinatoren voor elk van onze 7 Medische Divisies of clusters, met de Medische Raad, met de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid, met de dienst infectiepreventie, met de dienst juridisch beleid en gegevensbescherming, met de ziekenhuisapotheek en met alle andere diensten van ons ziekenhuis.
 
U stuurt binnen het Medisch Departement de volgende diensten aan:
             Ombudsdienst
             Beleidsondersteuning en -opvolging
             Future Health Platform
 
 
2. Uw rol
 
·       Als lid van het Directiecomité, samen met de andere leden van dit comité, verantwoordelijk voor het voorbereiden, vastleggen en realiseren van de medisch-strategische doelstellingen van ons ziekenhuis;
·       Binnen het kader van de regelgeving verantwoordelijk voor ons medisch departement en de uitvoering van de wettelijke opdrachten zoals voorzien in de wetgeving en de reglementering van ziekenhuizen;
·       Instaan voor de algemene organisatie en coördinatie van de medische activiteiten in het ziekenhuis afgestemd op de noden van de patiënten uit de ruime regio en initiatief nemen om de beleidsbeslissingen ter zake voor te bereiden en uit te voeren;
·       Samen met de Verpleegkundig–Paramedisch Directeur en het Divisiemanagement instaan voor de medisch-verpleegkundige aspecten van de divisies;
·       Uitbouwen van een ambitieuze, duurzame en gedragen medische kwaliteitsvisie in overleg met de Medische Directie die bestaat uit onze 7 Geneesheer-Coördinatoren voor elk van onze Medische Divisies enerzijds en in lijn met de algemene kwaliteitsvisie van het ziekenhuis anderzijds en u implementeert die visie samen met de andere directieleden en het management;
·       Ervoor zorgen dat het zorgproces – in overeenstemming met de evoluties binnen de gezondheidszorg - evolueert naar een multidisciplinair en patiëntgericht gebeuren waarvan de artsen essentieel en integraal deel uitmaken en waaraan zij ook actief participeren;
·       Op periodieke basis - in overleg met de medische diensthoofden – daadkrachtige initiatieven nemen om het medisch-wetenschappelijk onderzoek en de deelname aan klinische studies te stimuleren;
·       Regelmatig overleggen met onze Medische Diensthoofden en met hen inzoomen op en afstemmen rond de toekomst van hun dienst en samen bepalen hoe de dagelijkse werking van hun dienst verder geoptimaliseerd en uitgebouwd kan worden;
·       Eindverantwoordelijke voor het verzekeren van de continuïteit en de permanentie van de zorg in alle diensten en afdelingen;
·       Mee vorm geven aan onze visie op lange termijn en bijdragen tot de toekomst van ons ziekenhuis.
 
 
3. Strategische dimensie van uw rol
 
·       Vanuit een sterk strategisch en innovatief perspectief richting geven aan een proactief medisch beleid, rekening houden met de ambities van het ziekenhuis als supraregionaal ziekenhuis;
·       In staat om een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau. In dit verband dient er te worden gewerkt met beleidsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn.
·       Waken over de uitvoering van het medisch-strategisch plan alsook coördineren en stimuleren van de ontwikkeling van de medische diensten;
·       Actieve ondersteuning bieden bij de ontwikkeling, de implementatie en de brede bekendmaking van de medische mogelijkheden van ons ziekenhuis. Opvolgen van de internationale en nationale trends en meewerken aan de vertaalslag in onze eigen context;
·       Stimuleren van de ontwikkeling en eventuele aanpassing van de standaarden inzake klinische paden en behandelingsprotocols die de efficiëntie van onze interventies kunnen verhogen;
·       Ondersteuning bieden bij cruciale veranderingsprocessen en steeds mee op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten;
·       Vanuit een breed netwerk inzetten op medische samenwerkingsverbanden en allianties op lange termijn om aldus de competitiviteit van ons ziekenhuis te maximaliseren;
·       Behartigen van de belangen van ons ziekenhuis binnen het lokale en bovenlokale netwerk;
·       Ook buiten het ziekenhuis een authentieke en overtuigende ambassadeursrol opnemen voor ons ziekenhuis en onze artsen onder meer in de contacten met tal van externe stakeholders.
 
 
4. Communicatie, invloed en leiderschap
 
·       Vorm geven aan een stimulerende, productieve en bovenal patiëntgerichte werkomgeving die zowel de individuele artsenbelangen als de ziekenhuisobjectieven respecteert;
·       Focussen op en realiseren van een doelgericht en adequaat samenwerkingsbeleid in een team- of projectmatig samenwerkingsverband binnen het artsenkorps;
·       Ervoor zorgen dat er bij de artsen een brede betrokkenheid en draagvlak bestaat bij het nemen van belangrijke beslissingen;
·       Aansturen van het HR-beleid op maat van het artsenkorps;
·       U dienstverlenend en begripvol opstellen ten aanzien van zowel interne klanten als de patiënten van ons ziekenhuis.
 
 
5. Leiden en organiseren van ons Medisch Departement (personeelsbeleid)
 
·       De inhoudelijke werking van het Medisch Departement coördineren;
·       De diverse policies in het ZOL en het arbeidsreglement toepassen voor de medewerkers van het medisch departement;
·       Tijdig en regelmatig ontwikkelingsgesprekken voeren met uw ‘direct reports’ en erop toezien dat deze gevoerd worden door de leidinggevenden die aan u rapporteren;
·       Voor een optimale en duidelijke doorstroming van informatie zorgen;
·       Een klimaat creëren dat toelaat om de teamgeest te bevorderen;
·       Zorgen voor een leeromgeving waarin de medewerkers als collega’s gestimuleerd worden om hun kennis te delen;
·       Aandacht besteden aan het uitbouwen van een efficiënte en toekomstbestendige structuur van het Medisch Departement.
 
 
6. Uw profiel
 
Uw kennis & klinische voeling:
 
Om de in de rolbeschrijving omschreven verantwoordelijkheden overtuigend te kunnen opnemen,  verwachten we dat u:
 
de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg in het algemeen kent en de verzorgingsinstellingen in het bijzonder;
blijk geeft van een doordachte visie met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en meer in het bijzonder de trends in de ziekenhuissector actief opvolgt;
over een grondige kennis beschikt op het vlak van ziekenhuismanagement en de daarmee samenhangende wetgeving;
van een duidelijk inzicht in de ziekenhuisprocessen en –financiering getuigt.
 
 
 
Uw competenties als Medisch Directeur:
 
U identificeert en benoemt problemen op een trefzekere wijze en hebt ook de kwaliteiten om ze op te lossen of toekomstgericht te voorkomen;
U bent een diplomatische en constructieve bemiddelaar die steeds rekening houdt met de strategische prioriteiten van ons ziekenhuis;
U bent een daadkrachtig en verbindend leidinggevende;
U toont respect voor de diversiteit aan meningen en weet deze te vertalen naar een gedragen consensus.  Hierin toont hij/zij zich een sterk communicator ten aanzien van de verschillende stakeholders;
U weet met verschillende belangen om te gaan en alle belanghebbenden te motiveren en te enthousiasmeren om mee te werken aan de realisatie van het medisch beleid;
U bent objectief en realistisch in uw oordeelsvorming en u weet prioriteiten te stellen en flexibel en doeltreffend in te spelen op wijzigende omstandigheden;
U geeft blijk van een planmatige en gestructureerde aanpak in het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
U schat de impact van uw eigen acties en beslissingen op de andere departementen binnen de organisatie realistisch in;
U getuigt van een hoge mate van integriteit en respect ten aanzien van de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 
 
7. Specifieke aanwervingsvoorwaarden
 
Voor aanstelling als Medisch Directeur – of ‘Hoofdarts’ zoals omschreven in ‘de wet op de ziekenhuizen’ - dient u erkend te zijn als arts-specialist.
 
We vermelden nog 2 aanvullende ervaringsvereisten:
 
klinische praktijkervaring in een ziekenhuis;
ervaring in een leidinggevende functie in de gezondheidszorg.
 
 
8. Ons aanbod
 
U komt terecht in een uitdagende en unieke leidinggevende rol die toelaat om heel wat impact te hebben en u bekleedt een strategische positie binnen ons zeer ambitieze, supraregionale en in klinisch opzicht uitmuntende ziekenhuis;
U maakt deel uit van ons dynamisch directiecomité met een vooruitstrevende visie;
U wordt als zelfstandige aangesteld door de Raad van Bestuur van ZOL AV en uw vergoeding is in harmonie met onze ambities.
 
 
 
Interesse?
Mail uw CV samen met uw motivatie naar Accord Group ter attentie van Annelies De Schepper op  annelies.de.schepper@accordgroup.be.
Voor meer informatie m.b.t. deze opportuniteit kan u contact opnemen met Accordpartner Frank De Mey op 0473 25 24 23.