Hoofdarts | Jan Yperman Ziekenhuis

All vacancies
23 December 2021

Hoofdarts | Jan Yperman Ziekenhuis

 • Medical & Para-Medical
 • West-Vlaanderen
 • Permanent Contract
Het Jan Yperman Ziekenhuis is een ondernemend en vernieuwend ziekenhuis met een duidelijke verankering in de ruime regio. Het ziekenhuis vertrekt vanuit een maatschappelijk engagement en vanuit  een voortdurend streven naar de best mogelijke zorg voor iedere patiënt. Jan Yperman biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor de patiënt en voor alle medewerkers en streeft ernaar alle mogelijkheden van de moderne geneeskunde te kunnen aanbieden in een dynamische en aantrekkelijke omgeving. Het Jan Yperman Ziekenhuis draagt kwaliteit en patiëntveiligheid hoog in het vaandel, behaalde al 2 keer het JCI-kwaliteitslabel en bouwt verder aan een ambitieus kwaliteitsbeleid voor de toekomst. Het ziekenhuis realiseerde in 2020 een omzet van 190 miljoen euro. De organisatie telt zo’n 1200 enthousiaste medewerkers en meer dan 130 artsen-specialisten. Om op korte termijn in dienst te treden kijken we uit naar een (m/v) hoofdarts.

Context

 • Als hoofdarts bent u verantwoordelijk voor de uitbouw en opvolging van het medische en kwaliteitsbeleid van het Jan Yperman Ziekenhuis, ten voordele van de patiënten uit de ruime regio.
 • Onverminderd de wettelijke bevoegdheid van een hoofdarts, rapporteert u functioneel als hoofdarts aan de algemeen directeur, strategisch aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur. Samen met de algemeen directeur, de verpleegkundig directeur, de financieel-administratief directeur, de bedrijfskundig directeur, de directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken, evenals de personeelsdirecteur maakt u deel uit van het directiecomité.
 • U werkt nauw samen met de medische diensthoofden en departementshoofden, met de medisch raad, met de kwaliteitsdienst, met de dienst ziekenhuishygiëne, met de ziekenhuisapotheek en met de dienst beleidsinformatie.
 • Rol

 • Als lid van het directiecomité bent u, samen met de andere leden van dit comité, verantwoordelijk voor het vastleggen en realiseren van de medisch-strategische doelstellingen van ons ziekenhuis. Als hoofdarts hebt u een voltijdse verantwoordelijkheid en hebben uw opdrachten betrekking op de volgende domeinen: 
 • Wettelijke verantwoordelijkheden: U bent als hoofdarts verantwoordelijk voor ons medisch departement en de uitvoering van de wettelijke opdrachten zoals voorzien in de wetgeving en de reglementering van ziekenhuizen.
 • Medische activiteiten in het ziekenhuis:
 • U staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de medische activiteiten in het ziekenhuis, zorgt ervoor dat deze afgestemd zijn op de noden van de patiënten uit de ruime regio en neemt initiatief om de beheersbeslissingen ter zake voor te bereiden en uit te voeren.
 • U staat samen met de verpleegkundig directeur in voor de medisch-verpleegkundige aspecten van ons ‘zorgdepartement’.
 • U bouwt een ambitieuze, duurzame en gedragen kwaliteitsvisie uit en implementeert die samen met de verpleegkundig directeur, de kwaliteitscoördinator, de ziekenhuisapotheek en de medische diensthoofden.
 • U zorgt ervoor dat het zorgproces –in overeenstemming met de evoluties binnen de gezondheidszorg- evolueert naar een multidisciplinair en patiëntgericht gebeuren waarvan de artsen essentieel en integraal deel uitmaken en waaraan zij ook actief participeren.
 • U neemt, in overleg met de medische diensthoofden, periodiek nuttige initiatieven  om het medisch-wetenschappelijk onderzoek en het deelnemen aan klinische studies te stimuleren.
 • U overlegt regelmatig met de medische diensthoofden en stemt met hen af hoe de dagelijkse werking van hun dienst verder ondersteund en uitgebouwd kan worden.
 • U bent eindverantwoordelijk voor het verzekeren van de continuïteit en de permanentie van de zorg in alle diensten en afdelingen.
 • Strategisch perspectief
 • U bent in staat om een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau. In dit verband dient er te worden gewerkt met beleidsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn. U waakt over de uitvoering van het medisch-strategisch plan en u coördineert en stimuleert de ontwikkeling van de medische diensten.
 • U biedt actieve ondersteuning bij de ontwikkeling, de implementatie en de brede bekendmaking van de medische mogelijkheden van het ziekenhuis. Ter zake volgt u de internationale en nationale trends op de voet en u vertaalt deze conform onze eigen mogelijkheden. Innovatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
 • U stimuleert de ontwikkeling en eventuele aanpassing van de standaarden inzake klinische zorg, klinische paden en behandelingsprotocols die de efficiëntie van de klinische interventies verhogen.
 • U biedt ondersteuning bij belangrijke veranderingsprocessen en zoekt mee naar sleutelmomenten of opportuniteiten die het ziekenhuis een concurrentiële positie kunnen bieden.
 • U maakt werk van medische samenwerkingsverbanden en allianties op lange termijn om aldus de competitiviteit van ons ziekenhuis te optimaliseren.
 • U werkt samen met alle interne en externe belanghebbenden een ambitieus en gedragen zorgstrategisch plan uit voor Jan Yperman.
 • U verdedigt de belangen van Jan Yperman binnen het lokale en bovenlokale netwerk, en werkt mee aan een gedragen zorgstrategisch plan voor het netwerk, waarin de belangen van de patiënt en van Jan Yperman optimaal verdedigd worden.
 • U neemt ook buiten het ziekenhuis een ambassadeursrol voor ons medisch departement en onze artsen op, onder meer in de contacten met universiteiten en wetenschappelijke centra en in het kader van het aantrekken van nieuwe specialisten, in overleg met de medische diensthoofden.
 • Communicatie, invloed en leiderschap
 • U geeft vorm aan een stimulerende en productieve werkomgeving die zowel de individuele artsenbelangen als de ziekenhuisobjectieven respecteert.
 • U beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten om een doelgericht en adequaat samenwerkingsbeleid in een team- of projectmatig samenwerkingsverband te bewerkstelligen binnen het artsenkorps.
 • U zorgt ervoor dat er bij de artsen een brede betrokkenheid en dialoog bestaat bij het nemen van belangrijke beslissingen.
 • U identificeert en benoemt problemen op een trefzekere wijze en u hebt de kwaliteiten om ze te voorkomen of op te lossen.
 • U bent een uitstekende en constructieve bemiddelaar waarbij u steeds rekening houdt met de strategische prioriteiten.
 • Profiel

 • U hebt een klinische achtergrond als arts-specialist en u hebt klinische praktijkervaring in een ziekenhuis.
 • U hebt ervaring in een leidinggevende functie in de gezondheidszorg.
 • U kent de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg in het algemeen en de verzorgingsinstellingen in het bijzonder.
 • U geeft blijk van een doordachte visie met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en meer in het bijzonder de trends in de ziekenhuissector.
 • U beschikt over een grondige kennis op het vlak van ziekenhuismanagement en de daarmee samenhangende wetgeving.
 • U genoot een bijkomende opleiding in ziekenhuismanagement of bent bereid om die te volgen.
 • U getuigt van een duidelijk inzicht in de ziekenhuisprocessen en –financiering.
 • U bent in staat de lange termijn vorm te geven en vanuit uw professioneel domein bij te dragen aan de toekomst van Jan Yperman. 
 • U bent een bruggenbouwer en uitstekende bemiddelaar, in staat om met verschillende belangen om te gaan en alle belanghebbenden te motiveren en enthousiasmeren om mee te werken aan de realisatie van het medisch beleid.
 • U stelt zich dienstverlenend en begripvol op ten aanzien van zowel uw interne klanten als de patiënten van Jan Yperman Ziekenhuis.
 • U bent stressbestendig, besluitvaardig en resultaatgericht.
 • U bent objectief en realistisch in uw oordeelsvorming en hanteert een proactieve aanpak in het oplossen van problemen. U weet prioriteiten te stellen en kunt zich flexibel en doeltreffend aanpassen aan wijzigende omstandigheden.
 • U hanteert een planmatige, gestructureerde aanpak in het realiseren van de doelen op een efficiënte manier en voorziet in de voortgangscontrole van taken, processen of activiteiten. 
 • U identificeert zich met de belangen van het management en schat de impact in van uw eigen acties en beslissingen op de andere departementen binnen de organisatie. U beschikt over een hoge mate van integriteit en respect ten aanzien van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 • Interesse?

 • Indien u interesse heeft in deze opportuniteit, gelieve dan uw CV en motivatiebrief te bezorgen aan  dhr. Stephan Soens (0478 28 24 34 en stephan.soens@accordgroup.be), die als partner van Accord Group deze selectieprocedure zal begeleiden en borg staat voor een discrete opvolging van uw belangstelling en kandidatuur. Gelieve uw kandidatuur uiterlijk op 21 januari 2022 kenbaar te maken.
 • Voor meer inlichtingen over deze opportuniteit kunt u ook terecht bij de algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis, dhr. Frederik Chanterie, op het nummer 057 35 70 10 of op het mailadres frederik.chanterie@yperman.net. Discretie wordt gegarandeerd.