Vacancies > General Management < Back to vacancies

Medisch Directeur | Jan Yperman Ziekenhuis

 • Business Unit Manager
 • Permanent Contract
 • West-Vlaanderen

Context | Organization

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een ondernemend en vernieuwend ziekenhuis met een duidelijke verankering in de regio. Het ziekenhuis biedt medisch-specialistische, hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen. Het fusieziekenhuis realiseerde zijn doelstelling en kan op vandaag bijna alle mogelijkheden van de moderne geneeskunde aanbieden in een nieuw gebouw. 
Vanuit een voortdurend streven naar de best mogelijke zorg voor iedere patiënt en om kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen, behaalde het Jan Yperman Ziekenhuis in september 2017 voor de tweede keer het JCI-kwaliteitslabel. Het ziekenhuis realiseerde in 2017 een omzet van 160 miljoen euro. De organisatie telt zo’n 1230 enthousiaste medewerkers en meer dan 120 artsen-specialisten. 
Vandaag is de organisatie op zoek naar een (m/v)
MEDISCH DIRECTEUR
Als lid van het directiecomité bent u, samen met de andere leden van dit comité, verantwoordelijk voor het vastleggen en realiseren van de medisch-strategische doelstellingen van ons ziekenhuis.

DOEL VAN DE FUNCTIE

 • De Medisch Directeur is verantwoordelijk voor het medisch beleid van het ziekenhuis.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

 • U rapporteert als Medisch Directeur hiërarchisch aan de Algemeen Directeur, functioneel aan de Algemeen Directeur en aan de Raad van Bestuur. Samen met de Algemeen Directeur, de Verpleegkundig Directeur, de Financieel-Administratief Directeur, de Bedrijfskundig Directeur, de Directeur Beleidsinformatie, Innovatie en Netwerken, evenals de Personeelsdirecteur maakt u deel uit van het directieteam.

 • U werkt nauw samen met de medisch raad, met de medische diensthoofden en departementshoofden, met de kwaliteitsdienst, met de dienst ziekenhuishygiëne, met de apotheek en met de dienst beleidsinformatie. 

ROL

 • Als Medisch Directeur hebt u een voltijdse verantwoordelijkheid en hebben uw opdrachten betrekking op de volgende domeinen:

 • Wettelijke verantwoordelijkheden:
 • U bent als hoofdarts verantwoordelijk voor ons medisch departement en de uitvoering van de wettelijke opdrachten zoals voorzien in de wetgeving en de reglementering van ziekenhuizen.

 • Medische activiteiten in het ziekenhuis:
 • U staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de medische activiteiten in het ziekenhuis en neemt initiatief om de beheersbeslissingen ter zake voor te bereiden en uit te voeren;
 • U staat samen met de verpleegkundig directeur in voor de medisch verpleegkundige aspecten van ons ‘zorgdepartement’.
 • U zorgt ervoor dat het zorgproces –in overeenstemming met de evoluties binnen de gezondheidszorg- evolueert naar een multidisciplinair en patiëntgericht gebeuren waarvan de artsen essentieel en integraal deel uitmaken en waaraan zij ook actief participeren.
 • U neemt maatregelen om het medisch-wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

 • Strategisch perspectief:
 • U bent in staat  om een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau. In dit verband dient er te worden gewerkt met beleidsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn. U waakt over de uitvoering van het medisch-strategisch plan en u coördineert en stimuleert de ontwikkeling van de medische diensten;
 • U biedt actieve ondersteuning bij de ontwikkeling, de implementatie en de marketing van de medische mogelijkheden van het ziekenhuis. Ter zake volgt u de internationale en nationale trends op de voet en u vertaalt deze conform onze eigen mogelijkheden. Innovatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt;
 • U neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit en continuïteit van zorg in Jan Yperman. 
 • U stimuleert de ontwikkeling en eventuele aanpassing van de standaarden inzake klinische zorg, klinische paden en behandelingsprotocols die de efficiëntie van de klinische interventies verhogen;
 • U biedt ondersteuning bij belangrijke veranderingsprocessen en zoekt mee naar sleutelmomenten of opportuniteiten die het ziekenhuis een concurrentiële positie kunnen bieden;
 • U maakt werk van medische samenwerkingsverbanden en allianties op lange termijn om aldus de competitiviteit van ons ziekenhuis te optimaliseren.
 • U werkt samen met alle interne en externe belanghebbenden een ambitieus en gedragen zorgstrategisch plan uit voor Jan Yperman.
 • U verdedigt de belangen van Jan Yperman binnen het lokale en bovenlokale netwerk, en werkt mee aan een gedragen zorgstrategisch plan voor het netwerk, waarin de belangen van de patiënt en van Jan Yperman optimaal verdedigd worden.
 • U neemt ook buiten het ziekenhuis een ambassadeursrol voor ons medisch departement en onze artsen op, bijvoorbeeld in de contacten met universiteiten en wetenschappelijke centra en in het kader van het aantrekken van nieuwe specialisten, in overleg met de medische diensthoofden.

 • Communicatie, invloed en leiderschap:
 • U geeft vorm aan een stimulerende en productieve werkomgeving die zowel de individuele artsenbelangen als de ziekenhuisobjectieven respecteert;
 • U beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten om een doelgericht en adequaat samenwerkingsbeleid in een team- of projectmatig samenwerkingsverband te bewerkstelligen binnen het artsenkorps;
 • U zorgt ervoor dat er bij de artsen een brede betrokkenheid en dialoog bestaat bij het nemen van belangrijke beslissingen;
 • U identificeert en benoemt problemen op een trefzekere wijze en u hebt de kwaliteiten om ze te voorkomen of op te lossen;
 • U bent een uitstekend en constructief bemiddelaar waarbij u steeds rekening houdt met de strategische prioriteiten.

PROFIEL

 • U hebt een klinische achtergrond als geneesheer-specialist en u hebt concrete praktijkervaring in een ziekenhuis;
 • U hebt ervaring in een leidinggevende functie zoals diensthoofd en/of nam in het verleden of heden een mandaat op in de Medische Raad;
 • U kent de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg in het algemeen en de verzorgingsinstellingen in het bijzonder;
 • U geeft blijk van een doordachte visie met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en meer in het bijzonder de trends in de ziekenhuissector;
 • U beschikt over een grondige kennis op het vlak van ziekenhuismanagement en de daarmee samenhangende wetgeving; 
 • U genoot een bijkomende opleiding in ziekenhuismanagement of bent bereid om die te volgen;
 • U getuigt van een duidelijk inzicht in de ziekenhuisprocessen en –financiering.
 • U bent in staat de lange termijn vorm te geven en vanuit uw professioneel domein bij te dragen aan de toekomst van Jan Yperman.  
 • U bent een bruggenbouwer en uitstekend bemiddelaar, in staat om met verschillende belangen om te gaan en alle belanghebbenden te motiveren en enthousiasmeren om mee te werken aan de realisatie van het medisch beleid. 
 • U stelt zich dienstverlenend en begripvol op ten aanzien van zowel uw interne klanten als de patiënten van Jan Yperman Ziekenhuis. 
 • U bent stressbestendig, besluitvaardig en resultaatgericht. 
 • U bent objectief en realistisch in uw oordeelsvorming en hanteert een proactieve aanpak in het oplossen van problemen. U weet prioriteiten te stellen en kunt zich flexibel en doeltreffend aanpassen aan wijzigende omstandigheden. 
 • U hanteert een planmatige, gestructureerde aanpak in het realiseren van de doelen op een efficiënte manier en voorziet in de voortgangscontrole van taken, processen of activiteiten.  
 • U identificeert zich met de belangen van het management en schat de impact in van uw eigen acties en beslissingen op de andere departementen binnen de organisatie. U beschikt over een hoge mate van integriteit en respect ten aanzien van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Interested?

Indien u interesse heeft in deze opportuniteit, gelieve ons uw CV en begeleidend schrijven te bezorgen via onderstaande link. Voor meer inlichtingen over deze opportuniteit kunt u terecht bij Stephan Soens op het nummer 09 221 53 10. You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.