Vacancies > General Management < Back to vacancies

Medisch Directeur | AZ Sint-Elisabeth Herentals

 • Business Unit Manager
 • Permanent Contract
 • Antwerpen

Context | Organization

Het AZ Herentals, of voluit AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt over 243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelingen. Een 800-tal medewerkers, waaronder 130 artsen, staan voor de patiënten klaar om dagelijks ons motto “Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!” waar te maken.

SITUERING IN HET ORGANIGRAM

 • Samen met de algemeen directeur, de verpleegkundig-paramedisch directeur, de financieel directeur, de personeelsdirecteur en de bedrijfskundig directeur maakt u deel uit van het directieteam.

ROL

 • Als lid van het directiecomité bent u, samen met de andere leden van dit comité, verantwoordelijk voor het vastleggen en realiseren van de medisch-strategische doelstellingen van ons ziekenhuis.

 • Als medisch directeur hebben uw opdrachten betrekking op de volgende domeinen:

 • Medische activiteiten in het ziekenhuis
 • u staat in voor de algemene organisatie en coördinatie van de medische activiteiten in het ziekenhuis en neemt initiatief om de beheersbeslissingen ter zake voor te bereiden en uit te voeren;
 • u bent verantwoordelijk voor het verzekeren van de continuïteit van de medische zorgen in de opname-, raadplegings-, urgentie- en medisch-technische diensten;
 • u pleegt daartoe regelmatig overleg met de geneesheren-diensthoofd van de verschillende disciplines binnen het ziekenhuis;
 • u neemt maatregelen om de samenwerking tussen de medische diensten te bevorderen en het medisch-wetenschappelijk onderzoek te stimuleren; 
 • u creëert een constructieve overlegcultuur voor de interne samenwerking met de andere functionele directies.

 • Strategisch perspectief
 • u bent in staat  om een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau. In dit verband dient er te worden gewerkt met beleidsdoelstellingen op lange, middellange en korte termijn. U waakt over de uitvoering van het medisch-strategisch plan en u coördineert en stimuleert de ontwikkeling van de medische diensten;
 • u biedt actieve ondersteuning bij de ontwikkeling, de implementatie en de marketing van de medische mogelijkheden van het ziekenhuis. Ter zake volgt u de internationale en nationale trends op de voet en u vertaalt deze conform onze eigen mogelijkheden. Innovatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt;
 • u stimuleert de ontwikkeling en eventuele aanpassing van de standaarden inzake klinische zorg, klinische paden en behandelingsprotocollen die de kwaliteit en efficiëntie van de klinische interventies verhogen;
 • u biedt ondersteuning bij belangrijke veranderingsprocessen en zoekt mee naar sleutelmomenten of opportuniteiten die het ziekenhuis een concurrentiële positie kunnen bieden;
 • u maakt werk van medische samenwerkingsverbanden met huisartsen en verwijzende artsen en van allianties op lange termijn om aldus de competitiviteit van ons ziekenhuis te optimaliseren.

 • Communicatie, invloed en leiderschap
 • u geeft vorm aan een stimulerende en productieve werkomgeving die zowel de individuele artsenbelangen als de ziekenhuisobjectieven respecteert;
 • u beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten om een doelgericht en adequaat samenwerkingsbeleid in een team- of projectmatig samenwerkingsverband te bewerkstelligen binnen het artsenkorps;
 • u zorgt ervoor dat er bij de artsen een brede betrokkenheid en dialoog bestaat bij het nemen van belangrijke beslissingen;
 • u identificeert en benoemt problemen op een trefzekere wijze en u hebt de kwaliteiten om ze te voorkomen of op te lossen;
 • u bent een uitstekende en constructieve bemiddelaar waarbij u steeds rekening houdt met de strategische prioriteiten.

PROFIEL

 • Kennis & klinische background
 • u hebt een klinische achtergrond als geneesheer-specialist en u hebt concrete praktijkervaring in een ziekenhuis;
 • u kent de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg in het algemeen en de verzorgingsinstellingen in het bijzonder;
 • u geeft blijk van een doordachte visie met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en meer in het bijzonder de trends in de ziekenhuissector;
 • u beschikt over een grondige kennis op het vlak van ziekenhuismanagement en de daarmee samenhangende wetgeving;
 • u getuigt van een duidelijk inzicht in de ziekenhuisprocessen en –financiering;
 • u genoot een bijkomende opleiding in ziekenhuismanagement of bent bereid om die te volgen.

 • Relevante en vereiste competenties

 • Samenwerking:
 • u kunt op een motiverende wijze teamgericht samenwerken en relaties onderhouden met collega’s en medewerkers.
 • Flexibiliteit:
 • u bent vlot in staat om u tijdig aan te passen aan wijzigende omstandigheden en om in een nieuwe context doelmatig te blijven handelen.
 • Managementidentificatie:
 • u vereenzelvigt zich met de belangen en de problemen van het management  en u bent loyaal aan de ziekenhuisobjectieven.
 • Stressbestendigheid:
 • u blijft effectief presteren onder tijdsdruk.
 • Klantgerichtheid:
 • u toont begrip voor de wensen en de belangen van onze patiënten enerzijds en uw collega’s, medewerkers en artsen anderzijds.
 • Integriteit:
 • u respecteert algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 • Groepsgericht leiderschap:
 • u geeft richting en sturing aan uw doelgroep en medewerkers en u pleegt op regelmatige basis werkoverleg.
 • Individugericht leiderschap:
 • u geeft richting en sturing aan individuele medewerkers.
 • Plannen en organiseren:
 • u bent in staat om uw werkzaamheden zodanig te plannen dat de doelstellingen op een efficiënte manier gerealiseerd worden.
 • Voortgangscontrole:
 • u waakt over de voortgang van de processen, taken of activiteiten waarvoor u verantwoordelijk bent.
 • Oordeelsvorming:
 • u bent in staat om tot realistische en objectieve beoordelingen te komen.
 • Organisatiesensitiviteit:
 • u onderkent de invloed en de gevolgen van uw eigen beslissingen en activiteiten op de andere departementen van ons ziekenhuis.
 • Probleemanalyse:
 • u bent in staat om problemen te herleiden tot hun essentie en om prioriteiten te stellen. U kunt problemen voorzien en aldus ook preventief aanpakken.
 • Visie:
 • u bent in staat om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en te focussen op het beleid op lange termijn.
 • Besluitvaardigheid:
 • u kunt prioriteiten stellen en waakt erover dat er tijdig beslissingen worden genomen.

Interested?

Indien u geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, gelieve dan uw CV en motivatie kenbaar te maken via de sollicitatiebutton of via mail aan sanne.loos@accordgroup.be. You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.