Vacancies > General Management < Back to vacancies

Algemeen Directeur | Directeur/Directrice Général(e) Reprobel

  • Managing Director
  • Permanent Contract
  • Brussels

Context | Organization

Reprobel bcvba (www.reprobel.be) is een beheersvennootschap in Brussel die het alleenrecht heeft om  reprografierechten en aanverwante vergoedingsrechten te innen en te verdelen ten bate van auteurs en uitgevers of hun vertegenwoordigers. Reprobel zorgt er voor dat auteurs en uitgevers een billijke vergoeding ontvangen voor elk hergebruik van hun werk. In ruil voor een bescheiden bijdrage genieten we met ons allen van de content en de kennisdeling enerzijds en van de juridische zekerheid voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken anderzijds. Met een equipe van 15 medewerkers realiseert Reprobel een omzet van ongeveer 20 mio euro. De organisatie wordt van nabij gevolgd door een enthousiaste en inspirerende Raad van Bestuur. In opdracht van de Raad van Bestuur is Accord Group op zoek naar een (m/v) Algemeen Directeur.

Reprobel SCCRL (www.reprobel.be) est une société de gestion située à Bruxelles qui possède les droits exclusifs pour percevoir et partager les droits de reprographie et les droits à rémunération apparentés au profit des auteurs et éditeurs ou de leurs représentants. Reprobel veille donc à ce que les auteurs et éditeurs reçoivent une compensation équitable pour chaque réutilisation de leur travail. Ainsi, en échange d’une modeste contribution, nous bénéficions tous du contenu et du partage des connaissances d’une part et de la sécurité juridique concernant la reproduction d'œuvres protégées par le droit d’auteur d’autre part.Avec notre équipe de 15 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros. Toute l’organisation est chapeautée de près par un Conseil d’administration enthousiaste et inspirant.Pour ce Conseil d’administration, Accord Group recherche un(e) Directeur/Directrice Général(e) (h/f).

Role

  • Als Algemeen Directeur heeft je rol een strategische, een commerciële en een leidinggevende dimensie en ook het lobbygehalte is aanzienlijk. In nauw overleg met de Raad van Bestuur sta je in voor de implementatie van het strategisch plan. Je hebt zelf een belangrijke stem in strategisch en beleidsmatig opzicht. Je maakt door uitbreiding van onze klantenbasis en aangepaste salesondersteunende softwaretools werk van marktverbreding en optimalisatie van de inningen binnen de regelgeving. Je tilt de marktbenadering op een hoger niveau en versterkt het imago bij alle relevante stakeholders. Als eindverantwoordelijke van Reprobel stuur je de diverse cellen en hun teamverantwoordelijken binnen onze organisatie aan (Sales & Operations, Finance, IT en Legal). Naast de interne managementtaken beheer je de externe relaties en vertegenwoordig je Reprobel t.o.v. een veelheid aan beleidsbepalers (kabinetten) en sectorfederaties (bv. Agoria, Orde der Architecten, …) en buitenlandse sectorpartners (bv. gelijkaardige organisaties als Reprobel in andere landen).  
  • En étant Directeur/Directrice Général(e), vous êtes responsable de la dimension stratégique, commerciale et managériale de l’entreprise. Le lobbying constitue également un élément important de votre fonction. En étroite concertation avec notre Conseil d’administration, vous êtes responsable de la mise en œuvre de notre plan stratégique. Votre avis sur les plans stratégique et politique compte. Vous procédez à l’expansion du marché et à l’optimisation des encaissements dans le respect de la législation, grâce à l’élargissement de notre base de clients et à nos outils informatiques de vente adaptés. Vous améliorez notre approche du marché et renforcez notre image auprès de toutes les parties prenantes concernées. Bien sûr, en votre qualité de responsable final de Reprobel, vous gérez les différentes cellules et leurs responsables au sein de l’entreprise (Sales & Operations, Finance, IT et Legal). En plus de vos tâches de dirigeant(e) en interne, vous êtes responsable de nos relations externes et vous représentez Reprobel auprès d’une multitude de décideurs (cabinets), de fédérations de secteurs (par ex. Agoria, Ordre des Architectes...) et de partenaires à l’étranger (par ex. les équivalents de Reprobel en dehors de la Belgique). 

Profile

  • Je hebt ervaring in een rol van Algemeen Directeur en bent bij voorkeur vertrouwd met het werkveld van auteurs, uitgevers en/of hun vertegenwoordigers. Je koppelt lobby-expertise aan ervaring in het samenwerken met federaties, politieke beleidsmakers en een Raad van Bestuur. Je genoot een masteropleiding – bij voorkeur in een juridische of economische richting - of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Je bent een authentieke leider met een uitgesproken commerciële gedrevenheid en de nodige diplomatie. Je bent uitstekend tweetalig (N/F) en beschikt ook over een goede praktische kennis van Engels.
  • Vous avez une expérience en tant que directeur/directrice général(e) et vous connaissez de préférence notre domaine des auteurs et éditeurs ou de leurs représentants. Vous combinez le lobbying à une expérience dans la collaboration avec des fédérations, des décideurs politiques et un Conseil d’administration. Vous disposez d’un Master, de préférence à orientation juridique ou économique, ou vous avez une expérience équivalente et pertinente. Vous êtes un(e) authentique dirigeant(e) doté(e) d’une motivation commerciale marquée et d’un sens de la diplomatie. Vous êtes parfaitement bilingue (NL/FR) et vous avez une bonne connaissance pratique de l’anglais.

Offer

  • Je geeft leiding aan een organisatie van KMO-omvang met een significant groeipotentieel. Je krijgt een rol waarin de focus intern zal liggen op het bouwen aan een sterk team enerzijds en extern op het verder ontwikkelen van de markt op hoog niveau anderzijds. Bijgevolg krijgt je de kans om je te profileren als een verbindend leider die tegelijk een actieve rol speelt bij de verdere profilering, ontwikkeling en groei van de organisatie op zowel politiek- als federatieniveau, en dit op nationaal niveau. Je geeft vorm aan een maatschappelijk relevant project voor de billijke vergoeding van auteurs en uitgevers voor elk hergebruik van hun werk, en geniet daarvoor een aantrekkelijk salaris aangevuld met een ruim pakket aan extralegale voordelen.
  • Vous dirigez une organisation de taille de PME à potentiel de croissance significatif. Vous obtenez un rôle dans lequel l’accent sera mis en interne sur la construction d’une équipe forte d’une part et en externe sur le développement du marché à haut niveau d’autre part. Par conséquent, vous aurez l’opportunité de vous profiler en tant que leader qui crée des liens et joue un rôle actif dans la poursuite de la mise en forme, du développement et de la croissance de l’organisation à la fois au niveau politique et de la fédération et ceci au niveau national. Vous donnez forme à un projet socialement pertinent pour la rétribution équitable des auteurs et des éditeurs pour toute réutilisation de leurs travaux et profitez d’un salaire attractif accompagné d’une palette d’avantages sociaux.

Interested?

You can submit your cover letter and detailed resume by clicking on the button below. Do you want to learn more? Please call +32 (0)2 474.03.90 or +32 (0)9 221.53.10

We assure discretion and confidentiality.